Добијена је сагласност од Министра просвете на нови Правилник о организацији и систематизацији послова Дома ученика. Задржан је постојећи број извршилаца који се финансирају из буџета Републике Србије, (укупно 16 радника), али су промењени називи већине радних места у складу са Каталогом радних места у јавном сектору. Донекле је промењен (проширен и прецизиран) и опис послова за свако радно место, као што су за нека радна места промењени и услови које запослени мора да испуњава у погледу стручности.